กรมการปกครองพัฒนาระบบการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ

19 กุมภาพันธ์ 2564

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาโปรแกรมการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 รวมทั้งสิ้นจำนวน 27 ประเภทเอกสาร ซึ่งประชาชนสามารถรับบริการได้ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กรมการปกครอง ได้พัฒนาโปรแกรมการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมอีก จำนวน 2 ประเภทเอกสาร

1. หนังสือรับรองการใช้อํานาจปกครองบุตร

2. หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง

การดำเนินการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ เป็นการพัฒนาระบบงานบริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในงานบริการภาครัฐ โดยประชาชนสามารถนำเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ ไปยื่นขอรับรองนิติกรณ์เอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแปลเอกสาร ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1548 หรือสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร. 02-791-7110

#DOPA

#กรมการปกครอง

#เอกสาร2ภาษา