อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

18 มกราคม 2565

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ตรวจเยี่ยมที่ทำการปกครองอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้กำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน

ในการนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ ในประเด็น การรักษาสถาบันหลักของชาติ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ การบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) โดยการกำชับสถานประกอบการต่างๆ การอนุญาตเล่นพนัน ฯลฯ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรค

และเน้นย้ำ บทบาทของฝ่ายปกครองในการให้บริการประชาชนในรูปแบบใหม่ “อำเภอวิถีใหม่” New normal และการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง 10 Flagship for Dopa Excellence 2022 เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี