อธิบดีกรมการปกครอง เปิดสัมมนาร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2565

25 มกราคม 2565

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการสัมมนาร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย จ่าจังหวัด/ผู้ช่วยจ่าจังหวัด และปลัดอำเภอที่รับผิดชอบงานให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายฯ จำนวน 140 คน ใน 24 จังหวัด 116 อำเภอ โดยมี นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กล่าวรายงาน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจตามระเบียบกฎหมาย ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและปัญหาอุปสรรคร่วมกัน ให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และส่วนกลาง ให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ อธิบดีกรมการปกครอง เน้นย้ำ ภารกิจด้านงานสัญชาติและสถานะบุคคล ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง 10 Flagships to DOPA All Smart 2022 ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด เพราะ "หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น"

#สัญชาติและสถานะบุคคล

#ทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น