“กรมการปกครอง พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ และทักษะสากล พร้อมสร้างมาตรฐานการให้บริการของกรมการปกครอง สู่ความเป็นสากล”

25 มกราคม 2565

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม​ ที่ผ่านมา​ ณ ห้องบัวชมพู โรงแรมพูลแมน พัทยา จี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายวินัย โตเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้รับมอบหมายจากนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม และพิธีปิดโครงการพัฒนาข้าราชการกรมการปกครองด้านการให้บริการสู่ความเป็นสากล (DOPA Smart Officer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการจัดการอบรม ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 21 มกราคม 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้มอบโอวาทแก่ผู้เข้าอบรมโครงการฯ ถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาทักษะด้านภาษา เพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการกรมการปกครองที่ความรับผิดชอบในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน และบูรณาการการขับเคลื่อนงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อีกทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบริการประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการของภาครัฐ

โครงการ DOPA Smart Officer ประจำปี พ.ศ. 2565 มีผู้สำเร็จการอบรมโครงการฯ จำนวน 34 คน เป็นข้าราชการกรมการปกครอง ที่ได้รับการคัดเลือกจากพื้นที่/สำนัก/กอง ที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการ

กรมการปกครอง ในฐานะกลไกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบงานบริการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาระบบงานบริการ โดยมุ่งเน้นยกระดับงานด้านการให้บริการ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสูง สร้างให้เกิดภาพลักษณ์เป็นองค์กรที่มีความเป็นสากล โดยเฉพาะด้านการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการให้บริการตามอำนาจและภารกิจต่าง ๆ ของกรมการปกครอง ตลอดจนทักษะสากลที่สำคัญต่อการสนับสนุนงานด้านการต่างประเทศ

กรมการปกครองได้ร่วมมือกับ British Council ในการออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนขึ้น ตลอดโครงการฯ แบ่งการอบรมเป็นจำนวน 3 ครั้ง ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และการอบรม ณ กทม. และจังหวัดชลบุรี รวมชั่วโมงการเรียนกว่า 123 ชั่วโมง

สำหรับเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน “DOPA Smart Officer” สู่การยกระดับมาตรกฐานการบริการกรมการปกครองให้มีความเป็นสากล ผู้อบรมจะทดสอบและวัดผลความสามารถทางภาษาอังกฤษในทุกทักษะ ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง ด้วยวิธีการประเมินผ่านระบบ Aptis Test ที่เป็นการประเมินตามหลักมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages

ภายหลังโครงการฯ ในการติดตามประเมินผล ผู้เข้าอบรมจะรายงานผลการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการประชาชนหรือปฏิบัติหน้าที่ การช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการกรมการปกครองให้สามารถให้บริการประชาชนเป็นภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และการสร้างองค์ความรู้ แก่บุคลากรทั้งภายในกรมการปกครองและภายนอก ที่จะช่วยยกระดับการให้บริการตามอำนาจและหน้าที่ของกรมการปกครองให้มีความเป็นสากลมากขึ้น

ผู้เข้าอบรมโครงการฯ ถือเป็นกำลังสำคัญของกรมการปกครอง ในการปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ และมีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชน และสังคมต่อไป

#dopasmartofficer2021 #DOPASMARTOFFICER #DSO #FOAFDOPA