กรมการปกครอง เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 พฤศจิกายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้ นายพิริยะ ฉันทดิลก

รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้แทนรับรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งกรมการปกครองได้รับรางวัลโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สูงที่สุด ประเภทส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า โดยมีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัล

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเต็มที่มาโดยตลอด และจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด ขอให้ทุกคน ทุกฝ่าย ช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน และนานาประเทศ รวมทั้งช่วยกันรักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติต่อไป

โดยในปีนี้ กรมการปกครองได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับ AA ได้คะแนน 99.55 คะแนน เป็นอันดับที่ 1 จาก 14 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเป็นอันดับที่ 1 จาก 146 หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่ ถือเป็นขวัญ

และกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ที่ได้มุ่งมั่นในการบริหารและปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรม โปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

#ไม่โกง

#โปร่งใส

#ร่วมใจต้านทุจริต

#คือจิตสำนึกของคนกรมการปกครอง