กรมการปกครอง รับมอบเสื้อกั๊กจราจร Upcycling ThaiBev x GC จำนวน 3,000 ตัว เพื่อใช้ในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน

22 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายกองเอก แมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/อธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้แทนรับมอบ เสื้อกั๊กจราจร Upcycling ThaiBev x GC จำนวน 3,000 ตัว จากผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
โดยมี ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อดีตอธิบดีกรมการปกครอง นายกองเอก ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/ นายกองโท สันติ ชูศรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัด ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง 
ทั้งนี้ เพื่อให้กองอาสารักษาดินแดนใช้ในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ การรักษาสถานที่สำคัญและการคมนาคม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประชาชน และประเทศชาติต่อไป