ผู้บริหาร

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง

นายศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายการปกครองท้องที่

นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน

นายวิเชียร  ชิดชนกนารถ

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายความมั่นคง

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO)