ผู้บริหาร

นายธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน

 

นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายความมั่นคง

นายพิริยะ  ฉันทดิลก

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายปกครองท้องที่

นายวีนัส  สีสุข

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO)