ผู้บริหาร

นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์

อธิบดีกรมการปกครอง

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน

 

นายบรรจบ จันทรัตน์

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสมชัย  เลิศประสิทธิพันธ์

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายปกครองท้องที่

นายศรัณย์ศักด์  ศรีเครือเนตร

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายความมั่นคง