ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและบริการทางวิชาการ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

หนังสือพุทธธรรม

29 มิถุนายน 2566

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ประมวลหลักพุทธธรรมหรือกฎของธรรมชาติในแง่มุมต่าง ๆ โดยดึงเอาคำอธิบายจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา เพื่อให้พุทธวจนะแจ่มแจ้งกระจ่าง ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสำหร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย...

22 มิถุนายน 2566

การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ ThaiQM ประจำปี 2565...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กรมการปกครองกับผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช...

3 พฤษภาคม 2566

กรมการปกครองกับผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอั...

16 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยื่น...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายปกครองและศูนย์อำนวยก...

11 สิงหาคม 2563

การบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายปกครองและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต) ศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในเชิงบูรณาการ ศึกษา...

11 สิงหาคม 2563

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในเชิงบูรณาการ ศึกษากรณี แนวทางปฏิบัติในระดับอำเภอ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสมาคมในการรักษาความสงบเรียบร้อยแล...

21 เมษายน 2563

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสมาคมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน...