การขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์บริการประชาชน (ชั้น ๓)
ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง วังไชยา นางเลิ้ง เขตดุสิต กทม.
ต่างจังหวัด ติดต่อที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัด

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ
(๒) หนังสือรับรองว่าไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี รวมทั้งไม่มีพฤติการณ์อันจะก่อกวนทำลายการเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศจากข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไป โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ผู้รับรองมาด้วย
(๓) ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๔) หนังสือรับรองว่าไม่เป็นบุคคลล้มละลายจากกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม
(๕) ผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ในกรณีผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำเป็นนิติบุคคล กรรมการและผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นต้องมีเอกสารข้างต้นด้วย
(๖) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอาคาร เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาเช่า หรือสัญญาซื้อขาย
(๗) สำเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงรับจำนา
(๘) แผนที่แสดงสถานที่ตั้งโรงรับจำนำที่ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนาที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด และบริเวณชุมชนใกล้เคียง
(๙) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง รับรองว่ามีเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านบาท
(๑๐) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
(๑๑) แบบแปลนอาคารที่จะใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงรับจำนำ (ขนาดเอ ๔) ซึ่งมีวิศวกร ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยระบุพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งพื้นที่ห้องเก็บของเบ็ดเสร็จ (ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร) และห้องนิรภัย(มีขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ ตารางเมตร โดยมีด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า ๔ เมตร) ไว้ในแบบแปลนอย่างชัดเจน รวมทั้งสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ ของวิศวกร
(๑๒) รูปถ่ายทุกชั้น ภายในอาคารที่จะใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงรับจำนำรวมทั้งด้านหน้าและสถานที่ใกล้เคียงกับโรงรับจำนำ

ค่าธรรมเนียม

- ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของเอกชน
(๑) กรุงเทพฯฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๒) ต่างตังหวัดฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
- ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของเทศบาลหรือของทางราชการ
(๑) กรุงเทพฯฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๒) ต่างตังหวัดฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ปค.ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับจากเอกสารครบถ้วนถูกต้อง