การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก

สถานที่ติดต่อ

กทม.
สำนักทะเบียนเขต   

ต่างจังหวัด
สำนักทะเบียนอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ
2. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ
3. พยานอย่างน้อย 2 คน

ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ 20 บาท

ระยะเวลา

3 ชั่วโมง

หมายเหตุ