การสละมรดก

สถานที่ติดต่อ

- กทม.
สำนักทะเบียนเขต 

- ต่างจังหวัด
สำนักทะเบียนอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 
2. หลักฐานการยินยอมของบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ หรือคำอนุมัติของศาล กรณีผู้สละมรดกเป็นผู้เยาว์ บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลผู้ไม่สามารถจัดทำการงานของตนเองได้ ฉบับจริง 
3. พยานอย่างน้อย 2 คน

ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ 20 บาท

ระยะเวลา

3 ชั่วโมง

หมายเหตุ