ทะเบียนนิติกรรม (การซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เรือและแพ)

สถานที่ติดต่อ

กทม.
สำนักทะเบียนเขต

ต่างจังหวัด
สำนักทะเบียนอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. หนังสือยินยอมของคู่สมรส หนังสือมอบอำนาจ
ฉบับจริง 

4. หนังสือยินยอมคู่สมรส หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ

 

ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ 10 บาท

ระยะเวลา

3 ชั่วโมง

หมายเหตุ

-