การทำทะเบียนพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

สถานที่ติดต่อ

กทม.
สำนักทะเบียนเขต

ต่างจังหวัด
สำนักทะเบียนอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ
2. เอกสารกรรมสิทธิ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ
3. พยานอย่างน้อย 2 คน
4. พยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ 2 คน หากผู้ทำพินัยกรรมลงลายมือชื่อไม่ได้

 

ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ 50 บาท

 

ระยะเวลา

3 ชั่วโมง

หมายเหตุ

-