บันทึกฐานะแห่งครอบครัว

สถานที่ติดต่อ

กทม.
สำนักทะเบียนเขต

ต่างจังหวัด
สำนักทะเบียนอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ

2. เอกสารที่จะบันทึกฐานะแห่งครอบครัวต้องแปลเป็นไทยและได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานทูตสถานกงศุลไทยหรือสถานทูตสถานกงศุลของประเทศนั้น
ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

3 ชั่วโมง

หมายเหตุ

-