บันทึกฐานะของภริยา

สถานที่ติดต่อ

กทม.
สำนักทะเบียนเขต

ต่างจังหวัด
สำนักทะเบียนอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (พยานอย่างน้อย 2 คน)

 

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

3 ชั่วโมง

หมายเหตุ

-