ทะเบียนรับรองบุตร

สถานที่ติดต่อ

สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกแห่ง หรือสำนักงานเขตในพื้นที่ กทม. ที่ใดก็ได้

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง
2. ตัวเด็กและมารดาเด็กต้องมาให้ความยินยอมด้วยตนเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
3. พยานอย่างน้อย 2 คน
4. หนังสือยินยอม (หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาให้การยินยอมด้วยตนเองได้)
5. คำพิพากษา/คำสั่งศาลและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถให้การยินยอมได้)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

3 ชั่วโมง

หมายเหตุ

 - บิดายื่นคำร้อง พร้อมเด็กและมารดาเด็กให้ความยินยอม
- กรณีเด็ก/มารดาเด็กไม่ให้ความยินยอม/คัดค้าน/ไม่อาจให้ความยินยอมได้ต้องมีคำพิพากษาของศาลพร้อมหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด