การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย (ช.9)

สถานที่ติดต่อ

- กทม. 
  สำนักทะเบียนเขต

- ต่างจังหวัด
  
 สำนักทะเบียนอำเภอ

- หมายเหตุ : ที่มีชื่ออยู่ในหลักฐานตามที่ทางราชการกำหนด

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้
2. หลักฐานคำขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

30 นาที

หมายเหตุ

-