การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล กรณีเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล จะอนุญาตให้ผู้มีสัญชาติไทยผู้ใดร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.6)

สถานที่ติดต่อ

- กทม.
สำนักทะเบียนเขต
- ต่างจังหวัด                         
สำนักทะเบียนอำเภอ


หมายเหตุ : ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลตามแบบ ช.7

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

30 นาที

หมายเหตุ

-