การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือกลับมาใช้ ชื่อสกุลเดิมของตน (ช.5)

สถานที่ติดต่อ

- กทม.
  สำนักทะเบียนเขต
- ต่างจังหวัด                         
  สำนักทะเบียนอำเภอ
หมายเหตุ : ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หลักฐานการสมรส
3. บันทึกข้อตกลงตามเงื่อนไขการสมรส กรณีใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้ชื่อสกุล กรณีกลับมาใช้ชื่อสกุลเดิมของตน
4. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ช.5) ฉบับเดิม หากสูญหายให้ใช้หลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายแทน (กรณีคู่สมรสเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้ชื่อสกุล)

ค่าธรรมเนียม

- การเปลี่ยนชื่อสกุลครั้งแรก ภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส
  ไม่เสียค่าธรรมเนียม

- การเปลี่ยนครั้งต่อ ๆ ไป
   ฉบับละ 50 บาท

ระยะเวลา

30 นาที

หมายเหตุ

-