การเปลี่ยนชื่อสกุล (ช.5) กรณี:การรับรองบุตร การรับบุตรบุญธรรม การเลิกรับบุตรบุญธรรม การเปลี่ยนชื่อสกุลตามบิดา หรือการเปลี่ยนชื่อสกุลตามมารดา

สถานที่ติดต่อ

- กทม.
สำนักทะเบียนเขต
- ต่างจังหวัด                         
สำนักทะเบียนอำเภอ
หมายเหตุ : ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หลักฐานประกอบการขอเปลี่ยนชื่อสกุล เช่น หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช.2) หนังสือสำคัญแสดงการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.4) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ช.5) สำเนาทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) สำเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (คร.14) สำเนาทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม (คร.17) หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
3. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ช.5) ฉบับเดิม (ถ้ามี) หากสูญหายให้ใช้หลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายแทน

ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ 100 บาท

ระยะเวลา

30 นาที

หมายเหตุ

-