การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

สถานที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด
 - สำนักทะเบียนอำเภอ
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่น 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เจ้าบ้านหลังเดิม)
2. บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมด้วยหนังสือมอบหมาย กรณีได้รับมอบหมายให้แจ้งแทน)
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร.14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่ผู้ย้ายมีชื่อครั้งสุดท้ายก่อนการย้ายออก)
4. ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่ได้รับมาจากใบแจ้งการย้ายออก)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

20 นาที

หมายเหตุ

ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน