การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

สถานที่ติดต่อ

 - สำนักทะเบียนอำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กรณีบัตรหมดอายุ ชำรุด หรือขอเปลี่ยนบัตร)
2. ทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
3. สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด (กรณีขอมีบัตรครั้งแรก)
4. หลักฐานการแจ้งเอกสารหาย (กรณีบัตรหาย)

ค่าธรรมเนียม

60 บาท
ยกเว้น
(1) การทำบัตรครั้งแรกของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
(2) กรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญในเขตท้องที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนดและได้ขอมีบัตรภายในกำหนดเวลาที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนด

ระยะเวลา

15 นาที

หมายเหตุ

-