ทะเบียนสัตว์พาหนะ (การจดทะเบียนตั๋วรูปพรรณสัตว์พาหนะ)

สถานที่ติดต่อ

- กทม.
สำนักทะเบียนเขต
- ต่างจังหวัด                         
สำนักทะเบียนอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ
2. ผู้ใหญ่บ้าน หรือพยาน ฉบับจริง 1 ฉบับ
3. ต้องนำสัตว์พาหนะที่จะทำทะเบียนตั๋วรูปพรรณไปตรวจตำหนิรูปพรรณและบันทึกในตั๋วรูปพรรณ

ค่าธรรมเนียม

1. ช้าง  ค่าธรรมเนียม  ฉบับละ 5 บาท
2. ม้า ค่าธรรมเนียม  ฉบับละ 0.5 บาท
3. โค  ค่าธรรมเนียม  ฉบับละ 0.5 บาท
4. กระบือ  ค่าธรรมเนียม ฉบับละ  0.5 บาท
5. ล่อ  ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 0.5 บาท
6. ลา  ค่าธรรมเนียม  ฉบับละ 0.5 บาท

ระยะเวลา

1 วัน

หมายเหตุ

-