การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน กรณีออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ( แบบ ป.3)

สถานที่ติดต่อ

- กทม.
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)

- ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ 
2. หลักฐานการประกอบอาชีพ/หลักฐานรายได้และทรัพย์สิน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่ไม่ใช้บัตรประจำตัวประชาชน)
4. หนังสือรับรองการเป็นนักกีฬา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีขออนุญาตเพื่อการกีฬา)5. หนังสือรับรองความประพฤติ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ
6.
6.1) ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ของผู้โอน
6.2) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอน
6.3) ทะเบียนบ้านของผู้โอน
6.4) นำอาวุธปืนมาตรวจสอบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีขอรับโอนระหว่างบุคคล)7.
7.1) ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ของเจ้ามรดก
7.2) ใบมรณะบัตรของเจ้ามรดก
7.3) คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหรือพินัยกรรม (ถ้ามี)
7.4) นำอาวุธปืนมาตรวจสอบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีขอรับโอนมรดกอาวุธปืน)

ค่าธรรมเนียม

1. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน กระบอกละ 5 บาท

2. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลมร้อยละ หรือเศษของร้อยละ 1 บาท

ระยะเวลา

61 วัน

หมายเหตุ