การออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.4)

สถานที่ติดต่อ

(กทม.)
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)

(ต่างจังหวัด)
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบอนุญาต ให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ของผู้โอนที่นายทะเบียนท้องที่ลงนามสลักหลังตัดโอนใบอนุญาต (กรณีขอรับโอนอาวุธปืนหรือรับโอนมรดกต่างท้องที่)
3. หนังสือแจ้งการจำหน่ายทะเบียนอาวุธปืน (แบบ ก)   (กรณีขอรับโอนอาวุธปืน หรือรับโอนมรดก ต่างท้องที่)
4. ใบคู่มือประจำปืน (กรณีซื้ออาวุธปืนจากร้านค้าต่างท้องที่)
5. อาวุธปืน 
6. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) ของผู้รับใบอนุญาตที่นายทะเบียนท้องที่ที่หน่วยงานจัดทำโครงการสวัสดิการตั้งอยู่ลงนามสลักหลังตัดโอนใบอนุญาต แล้ว
(กรณีซื้ออาวุธปืนจากโครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ)
7. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) ของผู้รับใบอนุญาต ที่ร้านค้าอาวุธปืนได้ระบุรายละเอียดการจำหน่ายไว้ที่ด้านหลังใบอนุญาตแล้ว (กรณีซื้ออาวุธปืนจากร้านค้าอาวุธปืนในเขตท้องที่)

ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
- ปืนยาวบรรจุปาก ปืนอัดลม 100 บาท 
- ปืนอื่นๆ 500 บาท 

ระยะเวลา

15 วัน

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อหรือรับโอนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.3) จากนายทะเบียนท้องที่และได้ซื้ออาวุธปืนจากร้านค้า/จากหน่วยราชการ/เจ้าของโครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการ /รับโอนอาวุธปืนระหว่างบุคคล โดยมีหลักการ ดังนี้
 1.1 มีใบคู่มือประจำปืน (ปืนร้านค้า)
 1.2 มีเอกสารการสลัก ป.3 (ปืนสวัสดิการ)
 1.3 มีเอกสารการสลักหลังตัดโอนอาวุธปืน (ปืนรับโอน)
  2. นำอาวุธปืนและเอกสารตามข้อ 1.1 หรือ1.2 หรือ1.3 มาพบนายทะเบียนที่ออกใบอนุญาต (แบบ ป.3)
  3. นายทะเบียนได้ตรวจอาวุธปืนและหลักฐานแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) บันทึกในสมุดคุมทะเบียนอาวุธปืนประจำตำบลแจ้งนายทะเบียนท้องที่ปลายทางทราบตามแบบ ข. แล้วมอบใบอนุญาตให้กับผู้ขอ
4. กรณีมาดำเนินการด้วยตนเองไม่ได้ และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนจะต้องมีบันทึกของนายทะเบียนท้องที่ในใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งของนายทะเบียนท้องที่ตามข้อ 17 ของคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 674/2490