การขออนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวในเขตจังหวัด

สถานที่ติดต่อ

ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2.5x3 ซม.
ฉบับจริง 1 ฉบับ4. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4)
5. หลักฐานการประกอบอาชีพ รายได้ และหลักทรัพย์
6. หนังสือรับรองความประพฤติ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
 

ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนติดตัว ฉบับละ 1,000 บาท

ระยะเวลา

56 วัน

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัด ให้ยื่นเรื่องต่อนายอำเภอท้องที่/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำอำเภอท้องที่ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอ ที่ตนมีถิ่นที่อยู่
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสาร หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องเพียงเล็กน้อยให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที กรณีที่แก้ไขไม่ได้ในทันทีหรือต้องจัดหาเอกสารเพิ่มเติมให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและกำหนดระยะเวลาให้ผู้ขอปฏิบัติหรือให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมไว้โดยให้ผู้ขอลงนามรับทราบไว้เป็นหลักฐาน โดยผู้ขอรับใบอนุญาตต้องให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อเท็จจริงและส่งพยานหลักฐานที่ตนมีแก่นายอำเภอท้องที่/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำอำเภอ
3. มีหนังสือส่งตัวผู้ขอรับใบอนุญาตไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจภูธรในท้องที่เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  เว้นแต่กรณีที่ผู้ขอเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับไม่ต้องส่งไปพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
4. นายทะเบียนท้องที่รวบรวมเอกสารและมีความเห็นประกอบและส่งเรื่องให้ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจารณา
5. ที่ทำการปกครองจังหวัดสรุปเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือส่งเรื่องให้คณะทำงานกลั่นกรองระดับจังหวัดพิจารณา
6. คณะทำงานกลั่นกรองระดับจังหวัดพิจารณาแล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ที่ทำการปกครองจังหวัดทราบ
7.ที่ทำการปกครองจังหวัดสรุปเรื่องพร้อมความเห็นของคณะทำงาน  เสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงผู้ว่าราชการจังหวัด  ในฐานะเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 พิจารณา

     7.1.กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตให้กับผู้ขอ ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดจัดทำใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัด(แบบป.12)เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในใบอนุญาต พร้อมทั้งลงนามในหนังสือแจ้งอำเภอ/กิ่งอำเภอทราบเพื่อแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม(ชำระค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด)

     7.2.กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วจะมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ที่ทำการปกครองจังหวัดมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงให้อำเภอ/กิ่งอำเภอทราบเพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบเพื่อโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนประกอบการโต้แย้งพร้อมทั้งกำหนดวันที่หรือระยะเวลาที่จะให้ผู้ขอยื่นคำโต้แย้ง เมื่อผู้ขอได้โต้แย้งหรือไม่โต้แย้งภายในกำหนด ให้อำเภอ/กิ่งอำเภอส่งเรื่องคืนที่ทำการปกครองจังหวัด เพื่อเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา กรณีผู้ขอได้โต้แย้งภายในกำหนดและผู้ว่าราชการจังหวัดพจารณาแล้ว หากเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตให้ดำเนินการตาม ข้อ 7.1 หากพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเสนอหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตพร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์คำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม เพื่อแจ้ง ผู้ขอทราบ
8. หากผู้ขอได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดประมวลเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ทำคำสั่งทางปกครองพิจารณาอุทธรณ์ ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539
9.กรณีที่ต้องใช้ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรประกอบการพิจารณา  ระยะเวลาดำเนินการที่เหลือหลังจากที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอได้รับคำขอแล้วจะเริ่มนับต่อตั้งแต่วันที่อำเภอ/กิ่งอำเภอได้รับแจ้งผลการตรวจประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว