การขออนุญาตทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า ค้า หรือจำหน่าย ด้วยประการใดๆ ซึ่งวัตถุระเบิด

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 สำนักการสอบสวนและนิติการ (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ
3. ใบทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ
4. หลักฐานที่แสดงว่าผู้ขออนุญาตมีความจำเป็นต้องใช้วัตถุระเบิด เช่น ใบอนุญาตให้ระเบิดย่อยหิน ประทานบัตร5. หนังสือรับรองการฝากเก็บรักษาวัตถุระเบิดจากผู้รับฝากที่มีสถานที่เก็บที่ถูกต้องตามกฎหมาย (กรณีฝากเก็บ)
6. แผนที่แสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด
7. ใบอนุญาต ตามแบบ ป.5 (ถ้ามี)
8. บัญชีรายการยอดวัตถุระเบิดประจำเดือน (แบบ ป. 13, 14)
9. เอกสารและภาพถ่ายสถานที่ทำการค้า (กรณีค้า)

ค่าธรรมเนียม

1. ใบอนุญาตให้ค้าวัตถุระเบิด ครั้งแรก ฉบับละ 15,000 บาท
    หมายเหตุ: ต่ออายุปีต่อไป ฉบับละ 1,500 บาท
2. ใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าซึ่งวัตถุระเบิด รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์หรือเฉพาะเครื่องประกอบ หรือเครื่องอุปกรณ์อย่างเดียว ฉบับละ 200 บาท
3. ใบอนุญาตให้มีหรือซื้อวัตถุระเบิด รวมทั้งเครื่องประกอบ และเครื่องอุปกรณ์ หรือเฉพาะเครื่องประกอบและเครื่องอุปกรณ์อย่างเดียว เพื่อใช้ทำการระเบิดในกิจการต่าง ๆ ฉบับละ 200 บาท
    หมายเหตุ: ถ้าจำนวนวัตถุระเบิดมีน้ำหนักเกินกว่า 50 ปอนด์ให้เรียกเก็บเพิ่มอีกในอัตรา 50 ปอนด์ หรือเศษของ 50 ปอนด์  10 บาท

ระยะเวลา

86 วัน

หมายเหตุ

-