การขอรับใบอนุญาตสั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนสั้นและเครื่องกระสุนปืนสั้น สำหรับบุคคล

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ
3. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ
4. หลักฐานการประกอบอาชีพ/หลักฐานรายได้และทรัพย์สิน
5. หนังสือรับรองความประพฤติ
6. หนังสือรับรองการเป็นนักกีฬาและบัตรสมาชิกสมาคม/สนามกีฬา
 

ค่าธรรมเนียม

1. ใบอนุญาตสั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนสำหรับบุคคลอาวุธปืนสั้นทุกชนิด ทุกขนาด กระบอกละ 30 บาท
2. ใบอนุญาตสั่งหรือนำเข้าซึ่งเครื่องกระสุนปืนสำหรับบุคคลนอกจากกระสุนอัดลมจำนวนไม่เกิน 1000 นัด ฉบับละ 20 บาท
    หมายเหตุ: ถ้าจำนวนเกินกว่า 1000 นัดให้เรียกเก็บเพิ่มอีกร้อยละหรือเศษของร้อยละ 2 บาท
3. ใบอนุญาตให้สั่ง หรือนำเข้าซึ่ีงกระสุนปืนอัดลมร้อยละหรือเศษของร้อย 0.5 บาท

ระยะเวลา

70 วัน

หมายเหตุ