การขอรับใบอนุญาตสั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนยาว และเครื่องกระสุนปืนยาว สำหรับบุคคล

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 สำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ
3. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
4. หลักฐานการประกอบอาชีพ/หลักฐานรายได้และทรัพย์สิน
5. หนังสือรับรองความประพฤติ
6. หนังสือรับรองการเป็นนักกีฬาและบัตรสมาชิกสมาคม/สนามกีฬา
 

ค่าธรรมเนียม

1. ใบอนุญาตสั่งหรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนสำหรับบุคคลอาวุธปืนยาวทุกชนิด ทุกขนาด กระบอกละ 30 บาท
2.  ซองกระสุนอะไหล่ของปืนยาวทุกชนิด ต่อใบอนุญาตฉบับละ 20 บาท
3. ใบอนุญาตสั่งหรือนำเข้าซึ่งเครื่องกระสุนปืนสำหรับบุคคลนอกจากกระสุนอัดลมจำนวนไม่เกิน 1000 นัด ฉบับละ 20 บาท
  หมายเหตุ: ถ้าจำนวนเกินกว่า 1000 นัดให้เรียกเก็บเพิ่มอีกร้อยละหรือเศษของร้อยละ 2 บาท
- ใบอนุญาตให้สั่ง หรือนำเข้าซึ่งกระสุนปืนอัดลมร้อยละหรือเศษของร้อย 0.5 บาท

ระยะเวลา

45 วัน

หมายเหตุ

-