การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตกเบ็ด

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2. บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ 1)
3. สำเนาหนังสือสำคัญนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน  6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
4. หนังสือมอบอำนาจ/มอบหมายจากสภากาชาด/เหล่ากาชาดจังหวัด ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)
6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)
7. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่เล่นการพนัน และเส้นทรงสัญจร ฉบับจริง 1 ฉบับ
 

ค่าธรรมเนียม

1. ในเขตกรุงเทพมหานคร วงหนึ่ง วันละ 200 บาท
2. ในเขตจังหวัดอื่น วงหนึ่ง วันละ 200 บาท

ระยะเวลา

90 วัน

หมายเหตุ

มท. มีนโยบายให้ออกใบอนุญาตให้เล่นได้ในงานกาชาด หรืองานประจำปีของจังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายให้กาชาดเพื่อใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลเท่านั้น