การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันหมากแกว

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)                                                                                                                            2. บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ 1)                                                                                                                3. สำเนาหนังสือสำคัญนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน  6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)                                                                                                                                  4. หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือมอบหมายจากสภากาชาด/เหล่ากาชาดจังหวัด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)                                                                                                                              5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)                                                                                                                              6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)                                                                                                                              7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)

ค่าธรรมเนียม

1. ในเขตกรุงเทพมหานคร วงหนึ่ง วันละ 200 บาท

2. ในเขตจังหวัดอื่น วงหนึ่ง วันละ 200 บาท

ระยะเวลา

90 วัน

หมายเหตุ

มท. มีนโยบายให้ออกใบอนุญาตให้เล่นได้ในงานกาชาด หรืองานประจำปีของจังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายให้กาชาดเพื่อใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลเท่านั้น