การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันแข่งสัตว์อื่นซึ่งมีการเล่น โตแตไลเซเตอร์ สวีปหรือบุ๊กเมกิงรวมอยู่ด้วย

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ/กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3. สำเนาหนังสือสำคัญนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน  6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
4. หนังสือมอบอำนาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)
6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)
7. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่เล่นการพนัน และเส้นทรงสัญจร
ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

1. ในเขตกรุงเทพมหานคร เที่ยวละ 200 บาท

2. ในเขตจังหวัดอื่น เที่ยวละ 200 บาท

ระยะเวลา

140 วัน

หมายเหตุ

ต้องยื่นขออนุญาตเล่นการพนันโตแตไลเซเตอร์ หรือสวีป หรือบุกเมกิ้งด้วย