การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันโตแตไลเซเตอร์สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2. บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ 1)
3. สำเนาหนังสือสำคัญนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน  6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
4. หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือมอบหมายจากสภากาชาดหรือเหล่ากาชาดจังหวัด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)
6. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่เล่นการพนัน และเส้นทรงสัญจร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)

ค่าธรรมเนียม

1. ในเขตกรุงเทพมหานคร วงหนึ่ง วันละ 10,000 บาท

2. ในเขตจังหวัดอื่น วงหนึ่ง วันละ 1,000 บาท

ระยะเวลา

90 วัน

หมายเหตุ

1. ให้เล่นได้เพียง 2 ชนิด คือ วินโต๊ด และเปล๊สโต๊ด
1.1 การเล่นวินโต๊ดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตหักเงินเป็นภาษี และรายได้ของสนามเกินกว่าร้อยละยี่สิบจากจำนวสุทธิที่จำหน่ายสลากวินโต๊ดประจำตัวสัตว์ทุกตัวหรือคนทุกคนเฉพาะเที่ยว
1.2 การเล่นเปล๊สโต๊ดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตหักเงินเป็นค่าภาษีและรายได้ของสนามเกินกว่าร้อยละสิบห้าจากจำนวนสุทธิที่จำหน่ายสลากเปล๊สโต๊ดประจำตัวสัตว์ทุกตัวหรือคนทุกคนเฉพาะเที่ยว
2. มท. มีนโยบายให้ออกใบอนุญาตให้เล่นได้ในงานกาชาด หรืองานประจำปีของจังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายให้กาชาดเพื่อใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลเท่านั้น