การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นฟุตบอลโต๊ะหรือเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกลฯ

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2. บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ 1)
3. สำเนาหนังสือสำคัญนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน  6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
4. หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)
6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)
7. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่เล่นการพนัน และเส้นทรงสัญจร
ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

1. โต๊ะหนึ่ง 1,000 บาท
  หมายเหตุ: ฟุตบอลโต๊ะ

2. เครื่องหนึ่ง 2,000 บาท
  หมายเหตุ: เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องจักรกล

ระยะเวลา

90 วัน

หมายเหตุ

มท. มีนโยบายไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นฟุตบอลโต๊ะหรือเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกลฯ โดยเด็ดขาด