การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันไพ่เผ

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2. บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ 1)
3. สำเนาหนังสือสำคัญนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน  6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
4. หนังสือมอบอำนาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)
6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)
7. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่เล่นการพนัน และเส้นทรงสัญจร
ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

1. ในเขตกรุงเทพมหานคร วงหนึ่ง วันละ 2,000 บาท

2. ในเขตจังหวัดอื่น วงหนึ่ง วันละ 2,000 บาท

ระยะเวลา

90 วัน

หมายเหตุ

มท. มีนโยบายห้ามออกใบอนุญาตให้เล่นการพนันไพ่เผโดยเด็ดขาด