การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับเล่นการพนันชกมวย มวยปล้ำ

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)

2. บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ 1)

3. สำเนาหนังสือสำคัญนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน  6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)

4. หนังสือมอบอำนาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)

6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)

7. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่เล่นการพนัน และเส้นทรงสัญจร
ฉบับจริง 1 ฉบับ

8. ใบรับรองอาคาร/ดัดแปลงอาคาร หรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมอาคาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ

 

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

90 วัน

หมายเหตุ

-