การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันแข่งสัตว์อื่น (นอกจากม้า) ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีปหรือบุ๊กเมกิงรวมอยู่ด้วย

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)

3. บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ 1)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ/กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล (คนละ 1 ฉบับ)

5. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนแที่รับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)

6. สำเนาหนังสือสำคัญนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน  6 เดือน โดยต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)

7. หนังสือมอบอำนาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)

8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
สำเนา 1 ฉบับ  (ยกเลิกสำเนา)
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)

9. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
สำเนา 1 ฉบับ  (ยกเลิกสำเนา)
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)

10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)

11. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)

12. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่เล่นการพนัน และเส้นทรงสัญจร
ฉบับจริง 1 ฉบับ

 

ค่าธรรมเนียม

1. ในเขตกรุงเทพมหานคร เที่ยวละ 200 บาท

2. ในเขตจังหวัดอื่น เที่ยวละ 200 บาท

 

ระยะเวลา

40 วัน

 

หมายเหตุ

อนุญาตให้จัดการแข่งขันได้เป็นครั้งคราวในงานอันเป็นประเพณีนิยมของท้องถิ่น