การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันไพ่ผ่องไทย

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
(กรณีบุคคลธรรมดา)

2. ทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)

3. บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ/กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีนิติบุคคล)

5. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 (กรณีนิติบุคคล)

6. สำเนาหนังสือสำคัญนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน  6 เดือน โดยต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
(กรณีนิติบุคคล)

7. หนังสือมอบอำนาจ
 (กรณีมอบอำนาจ)

8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 (กรณีมอบอำนาจ)

9. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
 (กรณีมอบอำนาจ)

10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ
 (กรณีมอบอำนาจ)

11. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
 (กรณีมอบอำนาจ)

12. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ
 (กรณีมอบอำนาจ)

13. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่เล่นการพนัน และเส้นทรงสัญจร
ฉบับจริง 1 ฉบับ

 

ค่าธรรมเนียม

1. กรณีเล่นทั่วไป วงหนึ่ง วันละ 100 บาท

2. กรณีเล่นระหว่างญาติมิตรในเคหสถานอันมิใช่ร้านค้าและมิใช่การเล่นประจำ วงหนึ่ง วันละ 50 บาท 

 

ระยะเวลา

40 วัน

 

หมายเหตุ

-