การขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ขอใหม่)

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
- เอกสารต้องเปลเป็นภาษาไทย - หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ ต้องออกโดยประเทศเจ้าของสัญชาติ)
3. ใบอนุญาตให้ทำงาน
4. ทะเบียนพาณิชย์
5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีนิติบุคคล)
6. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ทำการค้า หรือหลักฐานการเป็นเจ้าของสถานที่ทำการค้าหรือสัญญาเช่า
7. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 3 รูป
8. ใบอนุญาตจากกรมศิลปากร (กรณีประกอบอาชีพขายทอดตลาด หรือ ค้าของเก่า ประเภทโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ)9. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (กรณีประกอบการซื้อขายเศษวัสดุ (วัสดุรีไซเคิล))

ค่าธรรมเนียม

1. การขายทอดตลาด 15,000 บาท
(หมายเหตุ: (ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต))
2. การค้าของเก่า ประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 12,500 บาท
(หมายเหตุ: (1. ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต 2. การค้าของเก่าหลายประเภท เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงสุดประเภทเดียว))
3. การค้าของเก่า ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณี 10,000 บาท
(หมายเหตุ: (1. ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต 2. การค้าของเก่าหลายประเภท เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงสุดประเภทเดียว))
4. การค้าของเก่า ประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  7,500 บาท
(หมายเหตุ: (1. ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต 2. การค้าของเก่าหลายประเภท เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงสุดประเภทเดียว))
5. การค้าของเก่า ประเภทอื่น ๆ  5,000 บาท
(หมายเหตุ: (1. ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต 2. การค้าของเก่าหลายประเภท เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงสุดประเภทเดียว))

ระยะเวลา

12 วันทำการ

หมายเหตุ

คุณสมบัติ
1. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. มีความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้
3. เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมป์ และตั๋ว ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ และรับของโจร
คำเตือน
 ผู้ประกอบการอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หมายเหตุ :
1.ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
2.สามารถขอต่อใบอนุญาตได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
3. ใบอนุญาตขาดอายุต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000บาท