การขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ขอใหม่)

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายสีหน้าตรงชุดสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
5. สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่เช่า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     
    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า และเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า
6. รูปถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ
7. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการ
8. ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
9. กรณี  ขอใบอนุญาตค้าของเก่าประเภทโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ
   
สำเนาใบอนุญาตจากกรมศิลปากร ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

กรณีเป็นนิติบุคคล
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
3. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นบุคคลต่างด้าว
    3.1หนังสือเดินทาง (passport) /หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens)
    3.2ใบอนุญาตให้ทำงาน (WORK PERMIT)
4. รูปถ่ายสีหน้าตรงชุดสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน
    ถ้ามีตราประทับ ให้นำตราประทับมาด้วย
6.สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของ
   ผู้ให้เช่า สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่เช่า และเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า
7.รูปถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ
8.แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการ
9.กรณี  ขอใบอนุญาตค้าของเก่าประเภทโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ
   สำเนาใบอนุญาตจากกรมศิลปากร ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ  
   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ค่าธรรมเนียม

1.การขายทอดตลาด 7,500 บาท
(หมายเหตุ: (ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต))
2. การค้าของเก่า ประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 6,250 บาท
(หมายเหตุ: (1. ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต 2. การค้าของเก่าหลายประเภท เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงสุดประเภทเดียว))
3. การค้าของเก่า ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรือ อัญมณี 5,000 บาท
(หมายเหตุ: (1. ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต 2. การค้าของเก่าหลายประเภท เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงสุดประเภทเดียว))
4. การค้าของเก่า ประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  3,750 บาท
(หมายเหตุ: (1. ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต 2. การค้าของเก่าหลายประเภท เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงสุดประเภทเดียว))
5. การค้าของเก่า ประเภทอื่น ๆ  2,500 บาท
(หมายเหตุ: (1. ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต 2. การค้าของเก่าหลายประเภท เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงสุดประเภทเดียว))

ระยะเวลา

12 วันทำการ

หมายเหตุ

คุณสมบัติ
1. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. มีความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้
3. เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมป์ และตั๋ว ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ และรับของโจร
คำเตือน
 ผู้ประกอบการอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หมายเหตุ :
1.ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
2.ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่ออายุ ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ 90 วัน เริ่มยืนคำขอต่อใบอนุญาตได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป
3. ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดทำการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยใบอนุญาตขาดอายุ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000บาท