การขอต่อใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
4. รูปถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ
5. กรณี  ขอใบอนุญาตค้าของเก่าประเภทโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ
    สำเนาใบอนุญาตจากกรมศิลปากร ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ 
    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

กรณีเป็นนิติบุคคล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
3. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นบุคคลต่างด้าว
    3.1 หนังสือเดินทาง (passport) /หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens
    3.2 ใบอนุญาตให้ทำงาน (WORK PERMIT)
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน ถ้ามีตราประทับ ให้นำตราประทับมาด้วย
5. รูปถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ
6.กรณี  ขอใบอนุญาตค้าของเก่าประเภทโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ
 สำเนาใบอนุญาตจากกรมศิลปากร ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
7. ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ค่าธรรมเนียม

1.ขายทอดตลาด 7,500 บาท / ปี
2. ค้าของเก่า
- ประเภทวัตถุโบราณ หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 6,250 บาท / ปี
- ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรือ อัญมณี 5,000 บาท / ปี
- รถยนต์ 3,750 บาท / ปี
- อื่น ๆ 2,500 บาท / ปี

ระยะเวลา

12 วันทำการ

หมายเหตุ

1. ขายทอดตลาด 15,000 บาท / ปี
2. ค้าของเก่า
- ประเภทวัตถุโบราณ หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 12,500 บาท / ปี
- ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรือ อัญมณี 10,000 บาท / ปี
- รถยนต์ 7,500 บาท / ปี
- อื่น ๆ 5,000 บาท / ปี
3. การขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าหลายประเภท เรียกเก็บประเภทที่สูงที่สุดประเภทเดียว