การขอต่อใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือเดินทาง  ( - เอกสารต้องแปลเป็นภาษาไทย - หน่วยงานที่ออกหนังสือเดินทางของชาวต่างชาติ ต้องเป็นประเทศเจ้าของสัญชาติเป็นผู้ออก)3. ใบอนุญาตให้ทำงาน
4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีผู้ประกอบการขายทอดตลาดและค้าของเก่า เป็นนิติบุคคล)5. ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ฉบับที่หมดอายุ)6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

ค่าธรรมเนียม

1. ขายทอดตลาด15,000 บาท / ปี

2. ค้าของเก่า
- ประเภทวัตถุโบราณ หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 12,500 บาท / ปี
- ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรือ อัญมณี 10,000 บาท / ปี
- รถยนต์ 7,500 บาท / ปี
- อื่น ๆ 5,000 บาท / ปี

3. การขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าหลายประเภท เรียกเก็บประเภทที่สูงที่สุดประเภทเดียว

ระยะเวลา

12 วันทำการ

หมายเหตุ

1. ขายทอดตลาด15,000 บาท / ปี

2. ค้าของเก่า
- ประเภทวัตถุโบราณ หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 12,500 บาท / ปี
- ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรือ อัญมณี 10,000 บาท / ปี
- รถยนต์ 7,500 บาท / ปี
- อื่น ๆ 5,000 บาท / ปี

3. การขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าหลายประเภท เรียกเก็บประเภทที่สูงที่สุดประเภทเดียว