การขอใบแทนใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน  สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. บันทึกประจำวัน (แจ้งความเอกสารสูญหาย)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

9 วันทำการ

หมายเหตุ

กรณีใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบว่าใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุด