การขอแจ้งย้ายสถานประกอบการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. สำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                        4. ใบอนุญาตขายทอดตลอดและค้าของเก่า                                                                                                      

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

12 วันทำการ

หมายเหตุ

ผู้ประกอบการประสงค์จะย้ายสถานประกอบการให้ยื่นคำขออนุญาต ก่อนย้ายสถานประกอบการ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน