การขอแจ้งย้ายสถานประกอบการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. ใบอนุญาตฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และใบอนุญาต
   ให้ทำงาน พร้อมใบประกอบธุรกิจและสำเนา
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
    (ฉบับที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่แล้ว)
5. รูปถ่ายสถานประกอบกิจการ
6. แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการ
7. ใบอนุญาตจากกรมศิลปากร และสำเนา (เฉพาะกรณีขายทอดตลาดและค้าของเก่า
    ประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ)

                                                                                                

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

12 วันทำการ

หมายเหตุ

ผู้ประกอบการประสงค์จะย้ายสถานประกอบการให้ยื่นคำขออนุญาต ก่อนย้ายสถานประกอบการ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน