การขอเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2.หนังสือรับรองนิติบุคคล
3.ทะเบียนพาณิชย์
4.ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

12 วันทำการ

หมายเหตุ

ผู้ประกอบการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าประสงค์จะเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการในใบอนุญาต ให้มายื่นคำขออนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ