การขอเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. ใบอนุญาตฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับที่แก้ไขชื่อสถานประกอบกิจการแล้ว (กรณีบุคคลธรรมดา)
5. กรณีนิติบุคคล        
   5.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน
   5.2 รายงานการประชุม (กรรมการลงนามเกินกึ่งหนึ่ง)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

12 วันทำการ

หมายเหตุ

ผู้ประกอบการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าประสงค์จะเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการในใบอนุญาต ให้มายื่นคำขออนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ