การขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน (ชั้น 1) สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาหนังสือรายการประชุมเปลี่ยนแปลงกรรมการ  (นิติบุคคลเป็นผู้ออกหนังสือรายงานการประชุม)
3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
4. ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า
5. หนังสือรับรองนิติบุคคล
 

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

12 วันทำการ

หมายเหตุ

 สถานประกอบการ(นิติบุคคล)หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามใบอนุญาตขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า ให้ยื่นคำขออนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ