การขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน (ชั้น 1) สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. ใบอนุญาตฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และใบอนุญาต
    ให้ทำงาน พร้อมใบประกอบธุรกิจและสำเนา
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับเก่า และฉบับใหม่
6. รายงานการประชุม (กรรมการลงนามเกินกึ่งหนึ่ง)

 

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

12 วันทำการ

หมายเหตุ

สถานประกอบการ(นิติบุคคล)หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามใบอนุญาตขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า ให้ยื่นคำขออนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ