การขอแจ้งยกเลิกประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่า

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน  สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

9 วันทำการ

หมายเหตุ

ผู้ประกอบการใดที่ประสงค์จะเลิกประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ