การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร/ใบอนุญาตทำการเรี่ยไร ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

(กรณีบุคคลธรรมดา)
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 6x4 เซนติเมตร 3 รูป
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ข้อความที่จะโฆษณา หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทย 2 ชุด
4. สำเนาใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร (แบบ ร.3) (กรณีเคยได้รับอนุญาตมาแล้ว)
5. สรุปยอดบัญชีรายรับ - รายจ่าย การจัดให้มีการเรี่ยไร่ที่ผ่านมา (Download)
    หลักฐานเอกสารแสดงรายละเอียด ได้แก่ สรุปผลการดำเนินงาน และรายละเอียดค่าใช้จาย
    ตามวัถุประสงค์ (ถ้ามี)
6. สำเนาสมุดบัญชีที่ใช้จะเก็บเงินที่เรี่ยไรได้
7. หนังสือรับรองความประพฤติ จากบุคคลที่น่าเชื่อถือ (ไม่เกิน 6 เดือน) (Download)
    (ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการหรือระดับ 6 ขึ้นไป และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่ง
     พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุและรับรองสำเนาถูกต้อง)
8. โครงการ/แผนงานที่จะดำเนินการเรี่ยไร
9. แผนผังแสดงสถานที่ตั้ง จัดให้มีการเรี่ยไร
10. ภาพถ่ายกิจกรรม
11. หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ใช้เป็นสถานที่จัดให้มีการเรี่ยไร
     ตามข้อ 9 (ถ้ามี)
12. คำขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร (แบบ ร.1)  (Download)
13. แบบแสดงข้อมูลผู้ทำการเรี่ยไร (Download)
14. แบบแสดงวัตถุประสงค์การเรี่ยไรและวัตถุประสงค์มูลนิธิ (Download)
15. แบบแสดงแผนการใช้จ่ายเงินเมื่อดำเนินการเรี่ยไรเสร็จสิ้นแล้ว (Download)
16. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

(กรณีนิติบุคคล) ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรนิติบุคคลอื่นแล้วแต่กรณี
2. ข้อบังคับมูลนิธิ/สมาคม หรือองค์นิติบุคคลอื่น
3. สำเนางบดุลในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรนิติบุคคลอื่น ที่ได้รับการรับรอง
    ความถูกต้องจาก ผู้สอบบัญชีแล้ว
4. หนังสือมอบอำนาจฯ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
5. รายงานการประชุมฯ มอบหมายให้ผู้แทนนิติบุคคลมาดำเนินการยื่นคำขอ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

60 วัน

หมายเหตุ

มาตรา 6 การเรี่ยไรซึ่งอ้างว่าเพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาล หรือสาธารณประโยชน์จะจัดให้มีได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร