การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร/ใบอนุญาตทำการเรี่ยไร ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

(กรณีบุคคลธรรมดา)
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 6x4 เซนติเมตร 3 รูป
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ข้อความที่จะโฆษณา หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทย 2 ชุด
4. สำเนาใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร (แบบ ร.3) หรือใบอนุญาตทำการเรี่ยไร (แบบ ร.4) (กรณีเคยได้รับอนุญาตมาแล้ว)
5. หลักฐานเอกสารแสดงรายละเอียดการจัดให้มีการเรี่ยไรที่ผ่านมา ได้แก่ สรุปผลการดำเนินงาน สรุปยอดบัญชีรายรับ - รายจ่าย และรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ (ถ้ามี)
6. สำเนาสมุดบัญชีที่ใช้จะเก็บเงินที่เรี่ยไรได้
7.หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือบุคคลที่เชื่อถือได้
8. โครงการ แผนผังแสดงสถานที่ตั้ง จัดให้มีการเรี่ยไร พร้อมภาพถ่าย
9. หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ใช้เป็นสถานที่จัดให้มีการเรี่ยไร
ตามข้อ 8 (ถ้ามี)
10.ใบรับรองแพทย์

(กรณีนิติบุคคล) ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรนิติบุคคลอื่นแล้วแต่กรณี
2. สำเนางบดุลในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรนิติบุคคลอื่น ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องจาก ผู้สอบบัญชีแล้ว

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

60 วัน

หมายเหตุ