การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

สถานที่ติดต่อ

(กทม.)
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

(ต่างจังหวัด)
ที่ว่าการอำเภอที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
2. ใบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.1)
3. แบบแปลน แผนผัง พร้อมรายการประกอบแบบแปลน (แนบไฟล์ PDF)
4. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือสถานที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้อาคาร หรือสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์ ในกรณีที่อาคารหรือสถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น   
5. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงแรม
6. กรณีโรงแรมตั้งอยู่ในเขตการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้ยื่นสำเนาเอกสารที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
7. กรณีโรงแรมตั้งอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ ต้องได้รับใบรับรองการตรวจสภาพอาคารว่ามีความมั่งคงแข็งแรง ปลอดภัยจากผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประเภทวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายนั้น
8. แผนที่แสดงบริเวณและสถานที่ตั้งของโรงแรมและสถานที่ใกล้เคียง
9. หนังสือรับรองการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรณีต้องจัดทำ)
10. ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

เอกสารเพิ่มเติม (กรณีนิติบุคคล)
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันยื่นขออนุญาต)
2.บัตรประจำตัวประชาชนผู้แทนนิติบุคคล
3.หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลซึ่งต้องเป็นกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

ค่าธรรมเนียม

1. ใบอนุญาตโรงแรมประเภทที่ 1  ฉบับละ 10,000 บาท
2. ใบอนุญาตโรงแรมประเภทที่ 2  ฉบับละ 20,000 บาท
3. ใบอนุญาตโรงแรมประเภทที่ 3  ฉบับละ 30,000 บาท
4. ใบอนุญาตโรงแรมประเภทที่ 4  ฉบับละ 40,000 บาท
5. ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ปีละ 40 บาทต่อห้องพัก

ระยะเวลา

66 วัน

หมายเหตุ

 -โรงแรม คือ สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะต่ำกว่ารายเดือน
-ผู้ขอใบอนุญาตต้องมายื่นคำขอด้วยตนเอง หรือมาพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
คำเตือน
ห้ามมิให้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกและโทษปรับทางอาญา