การต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

สถานที่ติดต่อ

(กทม.)
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

(ต่างจังหวัด)
ที่ว่าการอำเภอที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
3. คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.1/1)
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.2)
5. ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) กรณีโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือโรงแรมที่เป็นอาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป หรือโรงแรมที่เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป แล้วแต่กรณีตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร                                                                                            6. กรณีที่มีหลักฐานและเอกสารที่ยื่นไว้ในการขออนุญาตมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ผู้ขอต้องยื่นหลักฐานแสดงเอกสารที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย
7. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กรณีโรงแรมที่ได้ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

ค่าธรรมเนียม

ชำระครึ่งหนึ่งจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

1. โรงแรมประเภท 1 จำนวน 5,000 บาท
2. โรงแรมประเภท 2 จำนวน 10,000 บาท
3. โรงแรมประเภท 3 จำนวน 15,000 บาท
4. โรงแรมประเภท 4 จำนวน 20,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 40 บาทต่อห้อง

ระยะเวลา

66 วัน

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์
1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมมีอายุ 5 ปี
2.ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
3.ถ้ายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันกำหนดเวลา และได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต 
 หากพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องดำเนินการเสมือนขออนุญาตใหม่ ซึ่งผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องมาด้วยตนเอง