การโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (กรณีปกติ)

สถานที่ติดต่อ

(กทม.)
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

(ต่างจังหวัด)
ที่ว่าการอำเภอที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน      
2. ใบคำขอโอน/รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.1/2)
3.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.2)
4.หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือสถานที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้อาคาร หรือสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์ ในกรณีอาคารหรือสถานที่นั้นเป็นของผู้อื่นของผู้รับโอน       
5. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงแรม
6.กรณีโรงแรมตั้งอยู่ในเขตการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาคารก่อสร้างอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารโดยผู้ซึ่งได้รับอนุญาตประกอบวิชาวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในกรณีที่อยู่นอกเขตควบคุมอาคาร
7.กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

(กรณีนิติบุคคล)
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้โอนและผู้รับโอน (นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันยื่นขออนุญาต       
2. หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลซึ่งต้องเป็นกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้รับโอน
 

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

60 วัน

หมายเหตุ

มาพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม