การโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (กรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเสียชีวิต)

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกหรือทายาทที่ประสงค์จะรับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
2. คำขอ/แจ้งความประสงค์ทั่วไป (แบบ ร.ร.1/3)
3. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ต้นฉบับ)
4.สำเนาใบมรณบัตร
5. สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้ตาย
6. หนังสือยินยอมจากทายาทอื่นกรณีผู้ประสงค์รับโอนใบอนุญาต เป็นทายาทผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมมีทายาทมากกว่า 1 คน
7. สำเนาเอกสารหลักฐานที่ยื่นไว้ในการขออนุญาตที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

66 วัน

หมายเหตุ

 - ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนภายใน 180 วัน นับแต่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตาย
- กรณีการรับมรดกแทนกันเฉพาะเหตุสาบสูญให้สำเนาคำสั่งศาลมาแสดง
- การสละมรดกจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ มอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้ทำหนังสือประนีประนอมยอมความ
- ผู้รับโอนเป็นผู้หย่อนความสามารถ เช่น บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลผู้ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ให้ยื่นหลักฐานว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคล